0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Nya regler kring generationsskiften

Regeringen föreslår att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. De nya reglerna ska träda ikraft den 1 juli 2019. För mer information så kontakta oss på HGM.